Dekrét o zriadení farnosti

Vzhľadom na lepšie zabezpečenie pastoračnej starostlivosti o zverených veriacich, po vypočutí si mienky presbyterskej rady Košickej arcidiecézy, mocou, ktorú mi dáva kán. 515 § 2 CIC, týmto dekrétom s platnosťou od 1. júla 2019

zriaďujem Rímskokatolícku farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice,

ktorej územie doteraz bolo súčasťou farnosti Najsvätejšieho mena Ježiša a Márie v Prešove – Nižnej Šebastovej. Hranice novozriadenej farnosti v Ľuboticiach vrátane jej miestnej časti Šarišské Lúky, sú totožné s katastrálnym územím obce Ľubotice. Kostol s titulom Narodenie Panny Márie v Ľuboticiach sa od dátumu zriadenia farnosti stáva farským kostolom.

Kostol s titulom Narodenie Panny Márie v Ľuboticiach sa od dátumu zriadenia farnosti stáva farským kostolom.

Sídlo farnosti: Rímskokatolícky farský úrad, Makarenkova 35, 080 06 Ľubotice

Zákonne zriadená farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach má právnu subjektivitu a z toho vyplývajúce povinnosti a práva, ktoré kánonické právo priznáva farnosti. Všetky cirkevné majetky na vymedzenom území od uvedeného dňa zriadenia farnosti patria do správy novozriadenej farnosti. Farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach patrí do dekanátu Prešov I.

Spoločenstvo veriacich novozriadenej farnosti zverujem osobitným milostiam a požehnaniu Trojjediného Boha, ochrane Preblahoslavenej Panny Márie a apoštola sv. Ondreja. Toto nové usporiadanie nech prispeje k prehĺbeniu života viery a vzrastu Božieho kráľovstva.

V Košiciach 22. mája 2019

 

Uvedenie do úradu

 

V nedeľu 7. júla 2019 vo farskom kostole narodenia panny Márie bol v rámci rannej svätej omše oficiálne uvedený do úradu správcu farnosti Ľubotice vdp. František Voľanský. Slávnostnej svätej omši predsedal pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč a spolu s ním koncelebrovali: Jozef Dronzek – prešovský dekan, Stanislav Radvanský – správca farnosti Nižná Šebastová a František Voľanský – správca našej novej farnosti Ľubotice. Evanjelium prečítal novo vysvätený diakon Jakub Farkaš.

V homílii otec biskup Marek Forgáč nadviazal na liturgické texty z nedele a povzbudil nás aby sme s láskou prijali nášho nového farára. Vyzval nás tiež k budovaniu dobrých vzťahov v rodine, medzi blízkymi, ale najmä v rámci nášho nového farského spoločenstva.

Na záver svätej omše poďakoval Mons. Marekovi Forgáčovi a zároveň oficiálne privítal nového správcu farnosti Františka Voľanského starosta obce Miroslav Makara. 

photoheader
DSC_2280
DSC_2319